Propisana pravila za smanjenje rizika kod horizontalnog i vertikalnog transporta

U radnim prostorijama moraju se osigurati slobodne površine za prolaz ljudi, kao i transportni putovi, s tim da glavni hodnici za prolaz ljudi moraju biti široki najmanje 150 cm, a sporedni hodnici najmanje 100 cm.

Širina transportnih putova mora biti takva kako bi se omogućio siguran i lagan transport materijala, dijelova i proizvoda. Širina transportnih putova ne smije biti manja od 180 cm, to jest mora biti za 80 cm šira od širine transportnih sredstava ili materijala, dijelova i proizvoda koji se najčešće prenose.

Transportni putovi moraju se vidljivo obilježeni linijama svijetle boje širine najmanje 5 centimetara, odnosno metalnim klinovima sa promjerom glave od najmanje 5 cm usađenim u nivou poda prostorije.

Radi laganog i jednostavnog opsluživanja i čišćenja oruđa za rad potrebno je osigurati sigurne prolaze širine najmanje 70 cm.

U radnim prostorijama moraju se osigurati i posebno obilježiti slobodne površine potrebne za slaganje materijala, dijelova i proizvoda u fazi obrade.

Upravljanje viličarima

Vozač viličara dužan je upotrebljavati viličar prema njegovoj namjeni i na način kojim se osigurava siguran rad. Osoba koja upravlja viličarom mora za taj posao biti stručno osposobljena te upoznata s pravilnim načinima upravljanja viličarom u zatvorenom i otvorenom prostoru.

Viličar - vozilo unutarnjeg transporta

Viličar – najčešće vozilo unutarnjeg transporta

Poslodavac je obavezan onemogućitida viličarima rukuju radnici koji za to nisu ovlašteni i stručno osposobljeni. Viličari koji se ne koriste moraju biti zaključani, a ključevi se moraju nalaziti kod ovlaštenog radnika.

Transport tereta viličarom

Teret koji se prenosi viličarom mora se slagati na palete ili podmetače koji omogućavaju siguran zahvat tereta vilicom. Prilikom skidanja tereta s naslage, zahvatna vilica ne smije se silom gurati među teret ako između redova naslaga ne postoji slobodan prostor za prolaz vilica. Teret na zahvatnoj vilici mora biti jednoliko raspoređen na oba kraka vilice i mora ležati oslonjen na stražnjem dijelu nosača vilica.

Teret složen na vilici ne smije zaklanjati vidik viličaristu. Ako prilikom prenošenja tereta nije moguće izbjeći zaklanjanje vidika vozaču, osoba osposobljena za signalista mora davati ugovorene znakove vozaču kod dizanja i prenošenja tereta.

Visina tereta koji se prenosi na vilicama viličara ovisi o karakteristikama viličara, vrsti i obliku tereta, nagibu i stanju prometnice, a mora se za pojedine terete utvrditi tako da je osigurana stabilnost viličara kod prijenosa tereta. Prijenos tereta viličarom mora se obavljati sa spuštenim vilicama koje su nagnute prema konstrukciji viličara. Visina tereta iznad prometnice mora biti takva da onemogućava udaranje i zapinjanje tereta o prometnicu.

Nije dozvoljeno viličarom izvlačenje ili guranje tereta kao ni podizanje, spuštanje i prenošenje tereta obješenog o vilice.

Pri prenošenju tereta u ambalaži učvršćenoj pasicama, nije dozvoljeno zahvaćati teret za pasice. Pasice moraju teret obuhvaćati tako da prilikom prenošenja ne može doći do pomicanja pasica.

Preventivne mjere kod uporabe dizalice

Na privremenim radilištima potrebno je osigurati tehničke i organizacijske mjere prilikom prenošenja tereta dizalicama radi zaštita od mogućeg pada tereta na zaposlenike koji rade u ugroženoj zoni.

Na privremenim radilištima potrebno je osigurati odgovarajuća uputstva za postavljanje, rukovanje, održavanje, demontažu i za prenošenje dizalica i drugih transportnih sredstava na drugo mjesto rada te se moraju odrediti stručne osobe za te poslove.

Prenošenje tereta dizalicom

Teret se mora zahvaćati tako da se težište tereta nalazi u okomici ispod kuke dizalice, a daljnje prenošenje tereta može se nastaviti samo ako je teret ovješen na dizalici zauzeo pravilan položaj i ako se ne njiše.

Pravilan način transporta tereta dizalicom

Pravilan način transporta tereta dizalicom

Ako se utovar i istovar boca s plinovima pod pritiskom obavlja pomoću dizalice za prijenos boca obavezno se moraju koristiti sanduci, odgovarajuće palete ili čelične mreže. Prilikom utovara i istovara dugačkih tereta koji se slažu u naslage pomoću dizalice teret na krajevima mora biti vezan užadima kako bi se spriječio njegovo slobodno okretanje. Radnici koji drže krajeve užadi moraju stajati izvan manipulativnog prostora dizalice.

Radnici koji rade na utovaru i istovaru tereta dizalicom moraju napustiti manipulativni prostor dizalice čim se teret podigne iznad podloge na visinu veću od 10 centimetara i ne smiju ulaziti u manipulativni prostor dizalice dok se teret ne spusti na visinu do 10 centimetara iznad podloge na koju se odlaže.

Česti su slučajevi na privremenim radilištima da dizaličar nema dovoljan pregled prigodom manipulacije teretom pa mu je u tim situacijama neophodna pomoć signalista pri davanju dogovorenih signala.

Dogovoreni signali kod transporta tereta dizalicom
Dogovoreni signali kod transporta tereta dizalicom