Osiguravanje mikroklimatskih parametara i dostatnosti rasvjete

PROPISANA PRAVILA ZA OSIGURANJE POVOLJNIH MIKROKLIMATSKIH UVJETA NA RADU

Nepovoljni mikroklimatski uvjeti mogu izazvati nelagodu kod zaposlenika, a u slučaju kada isti prijeđu fiziološke granice mogu uzrokovati povećani broj kroničnih bolesti krvožilnog sustava, a u krajnjem slučaju i toplinski udar.

Važno je naglasiti da poslovi koji se obavljaju u nepovoljnoj mikroklimi iz tehnoloških razloga predstavljaju poslove sposebnim uvjetima rada. Iz tog razloga zaposlenici na tim radnim mjestima obavezni su obavljati redovite liječničke preglede. Nakon dugotrajne izloženosti nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima zaposlenicima prijeti razvoj profesionalnih bolesti.

Mikroklimatski parametri i mjerenja

Mikroklimatske parametre sačinjavaju temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka.

U svim radnim prostorijama moraju se i u ljetnom i u zimskom razdoblju osigurati povoljni uvjeti rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka. Temperatura i relativna vlažnost u radnim prostorijama moraju biti projektirani i izvedeni u skladu sa standardom o tehničkim uvjetima za projektiranje i građenje zgrada.

Brzina kretanja zraka u radnim prostorijama ovisi o vrsti rada i tehnološkom procesu, a ne smije biti veća od 0,5 m/s u zimskom razdoblju (temperatura vanjskog zraka do 283 °K), 0,6 m/s u prijelaznom razdoblju (temperatura vanjskog zraka od 283 °K do 300 °K) odnosno 0,8 m/s u ljetnom razdoblju (temperatura vanjskom zraka preko 300 °K).

Važno je naglasiti da u prostorijama u kojima proces rada utječe nepovoljno na mikroklimatske parametre ? temperaturu, relativnu vlažnost i brzinu strujanja zraka, postoji obveza ispitivanja tih parametara.

Dimenzije radne prostorije

Veličina radne prostorije ovisi o vrsti posla i radnih zadataka koji se u njoj obavljaju te o broju zaposlenih i dužini trajanja procesa rada. Veličina radne prostorije mora biti takva da na svakog zaposlenika dolazi najmanje 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda. Pod pojmom zračni prostor odnosno slobodna površina poda podrazumijeva se slobodna zapremina zračnog prostora, odnosno površina poda koja nije zauzeta namještajem, oruđima, strojevima, pomoćnim uređajima ili materijalom i ne služi kao prostor za skladištenje. Prethodno navedeni normativi odnose se na prostorije u kojima pri radu postoje normalni mikroklimatski uvjeti odnosno u kojima se pri radu ne razvija velika toplina, štetne pare, plinovi i prašina.

Izuzetno od navedenih normativa, veličina radne prostorije u kojoj se pri radu razvijaju štetni plinovi, pare i prašina ili se javlja povećana vlaga odnosno postoje nepovoljni toplinski uvjeti, određuje se ovisno od djelovanja tih štetnih faktora.

Minimalne visine radnih prostorija moraju iznositi:

1. 3,00 m – prostorije s proizvodnim procesima pri kojima se razvijaju neugodni i štetni plinovi, pare ili prašine ili u kojima vladaju nepovoljni toplinski uvjeti, osim prostorija za koje je drugačije određeno posebnim propisima;

2. 2,80 m – prostorije u kojima su pri radu ispunjeni normativi u pogledu mikroklimatskih uvjeta (temperatura, vlažnost, brzina kretanja zraka i toplinsko zračenje), odnosno u kojima se pri radu ne razvijaju štetne pare, plinovi i prašina;

3. 2,50 m – prostorije predviđene za obavljanje administrativnih poslova, konstrukcioni biroi, prostorije namijenjene za skladištenje robe i prostorije u kojima se radnici iz jedne smjene zadržavaju manje od dva sata dnevno.

Prostorije iz prethodno navedene točke 2. mogu imati visinu i manju od 2,80 m, ali ne manju od 2,50 m ako se u njima obavljaju tihi obrtnički i drugi poslovi (krojački, pletački, frizerski, graverski, ključarski, staklorezački, postolarski, fotografski, optičarski, slikarski, kozmetičarski, pedikerski, urarski, zlatarski i sl.).

Ako se radne prostorije nalaze u građevinskom objektu koji nije građen po trenutno važećim standardima ili u zaštićenom objektu koji je spomenik kulture te mu izgled, veličinu i visinu nije moguće mijenjati, iznimno visina prostorija može biti i manja od 2,50 m, ali ne manja od 2,20 m uz uvjet da se u procesu rada ne pojavljuju nikakve štetnosti, da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 zračnoga prostora i 2 m2 slobodne površine poda te da su na radu ispunjeni zahtijevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta.

Najmanje dopuštene visine radnih prostorija

Prostorije u kojima se obavlja tihi obrt iznimno mogu imati visinu i manju od 2,50 m, ali ne manju od 2,20 m, ako se ove prostorije nalaze u građevinskim objektima koji nisu građeni po trenutno valjanim standardima, ili se nalaze u zaštićenim objektima koji su spomenici kulture čiji izgled, veličinu i visinu nije moguće mijenjati, uz uvjet da se u procesu rada ne pojavljuju nikakve štetnosti, da na svaku zaposlenu osobu dolazi najmanje 10 m3 zračnog prostora i 2 m2 slobodne površine poda, te da su pri radu ispunjeni zahtijevi u pogledu mikroklimatskih uvjeta.

Objekti tipa kontejner za privremenu namjenu bazirani na dimenzijama standardnih teretnih kontejnera, čija svijetla visina prostorija nije niža od 2,20 m, mogu se koristiti za radne i pomoćne prostorije na privremenim radilištima i drugim mjestima kao privremeno rješenje za kancelarije, vratarnice, garderobe, kioske, skladišta i sl. namjenu, ako su zadovoljeni uvjeti u pogledu volumena zračnog prostora i slobodne površine poda po zaposlenom radniku te zahtijevi vezani uz mikroklimatske uvjete.

Objekti tipa kontejner predviđeni za stalnu namjenu mogu se koristiti za radne i pomoćne prostorije samo ako su prethodno ispunjeni navedeni uvjeti u pogledu veličine i visine prostorija, te mikroklimatskih uvjeta .

Zagrijavanje radnih prostorija

Zagrijavanje radnih prostorija u kojima se radnici zadržavaju stalno ili duže od dva sata bez prekida, mora se osigurati za vrijeme hladnog razdoblja. Zagrijavanje radnih prostorija sa površinom poda do 500 m2 u kojima se pri proizvodnji ne izdvajaju i ne koriste zapaljive ili eksplozivne tvari, može se osigurati pomoću peći na kruto ili tekuće gorivo, plin ili električnu energiju.

U pogledu tehničko-eksploatacionih karakteristika, peći moraju odgovarati standardu za odnosnu vrstu peći.

Peći na kruta, tekuća i plinovita goriva moraju biti priključene na odgovarajući dimnjak.

Individualne peći, postavljene u prostorijama u kojima rade i borave ljudi ne smiju se upotrebljavati ako njihovom upotrebom dolazi do oslobađanja štetnih tvari u koncentracijama koje su veće od dopuštenih.

Za zagrijavanje radnih prostorija u kojima se pri proizvodnji izdvajaju ili koriste zapaljive i eksplozivne tvari bez obzira na površinu poda prostorije, kao i zagrijavanje prostorija sa površinom poda preko 500 m2, mora se predvidjeti i osigurati sistem centralnog grijanja (parom, toplom vodom, toplim zrakom i sl.).

Sistem centralnog grijanja pomoću toplog zraka ne smije se primijeniti u radnim prostorijama u kojima zbog povećane temperature i brzine kretanja zraka može doći do povećanog isparavanja otrovnih tvari.

PROPISANA PRAVILA ZA OSIGURANJE ODGOVARAJUĆE RASVJETE

Odgovarajuća rasvjeta radnih prostorija i prostora omogućuje točno i brzo opažanje te ispravno i sigurno obavljanje radnih zadaća uz što manji zamor očiju, pa posredno štiti zaposlenika i od ozljeda na radu. Neodgovarajuća rasvjeta povećava napor vida i uzrokuje subjektivne smetnje, kao što su umor oka, glavobolja, razdražiljivost i dr. Uz to može doći i do padova na podu zbog nedostatne rasvjete. Nedostatna rasvjeta povećava zamor očnog živca što uzrokuje povećanje vjerojatnosti da će doći do nezgode na radu.

Osvijetljavanje radnih prostorija

Radne prostorije moraju imati otvore za prirodno osvjetljavanje, kao što su prozori, krovni prozori i saklarnici, staklene pregrade, ostakljena vrata , stakleni zidovi i sl. Raspored površina i broj tih otvora mora odgovarati vrsti poslova koji se u radnoj prostoriji obavljaju. Ostakljene površine moraju biti raspoređene tako da osiguravaju ravnomjerno osvjetljavanje svih dijelova radne prostorije, a njihova ukupna površina mora iznositi najmanje 1/8 površine poda radne prostorije.

Umjetna rasvjeta

Pri projektiranju i izvođenju umjetnog osvjetljenja potrebno je osigurati opće, a u ovisnosti o zahtjevima pojedinih djelatnosti i dopunsko osvjetljenje na mjestima rada. Umjetno osvjetljenje mora ispunjavati uvjete u pogledu jakosti i ravnomjernosti osvjetljenja te uvjete za sprečavanje direktnog blještanja u skladu s hrvatskom normom (HRN U.C9.100 – Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama) i tehničkim propisima.

Uređaji za umjetno osvjetljenje moraju biti projektirani i izvedeni u skladu s prethodno navedenom normom i tehničkim propisima.

Za prostorije za koje postoji obaveza osiguravanja odgovarajuće razine rasvjete postoji i obaveza redovitog ispitivanja intenziteta rasvjete

Propisani intenzitet rasvjete zavisi o vrsti poslova koje će se obavljati, a utvrđen je hrvatskom normom HRN U.C9.100.

Autor tekstova: Jere Gašperov, dipl. ing.