Ispitna pitanja

Ovdje možete preuzeti pripremu za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu (opći i posebni dio – preuzeto sa stranica Zavoda za unapređivanje zaštite na radu):

U nastavku pogledajte kolekciju naših pitanja sa prijašnjih ispita i odgovore na njih.

STRUČNI ISPIT – STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU

Opći dio se sastoji od 3 dijela:
1. Zakon o zaštiti na radu,
2. Zakon o radu (općenito o mirovinskom, socijalnom, ustavu itd.)
3. Procjena opasnosti, pravilnik

Posebni dio se sastoji od 3 dijela:
1. Kemija,
2. Strojarstvo i
3. Struja.

PITANJA
1. Kada radnik može odbiti rad i što mora inspekcija tada obaviti?
2. Prijava ozljede?
3. Stubišta?
4. Prava invalida?
5. Zaštita očiju i lica kod upotrebe ORT (opasnih radnih tvari)?
6. R i S oznake?
7. Zaštita od direktnog dodira?
8. Koja pravila mora poštovati poslodavac ako koristi ORT?
9. Zaštita od direktnog dodira?
10. Gromobrani? Ispitivanje, izvođenje?
11. Procjena opasnosti? Pravilnik o izradi procjene opasnosti?
12. Kemlerovi brojevi?
13. Prema kojim pravilnicima se izrađuje procjena opasnosti?
14. U kojem članku u Zakonu o zaštiti na radu se spominje zaštita na radu?
15. Procjena opasnosti za rad na računalu?
16. Koja su prava radnika kod ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti?
17. Tko preuzima odgovornost i nadoknađuje prouzročenu štetu?
18. Ispitivanje radnog okoliša?
19. Plan evakuacije i spašavanja?
20. Osposobljavanja (za rad na siguran način, ovlaštenik, povjerenik, prva pomoć, poslodavac)?
21. Prva pomoć?
22. Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnošću?
23. Povjerenik radnika?
24. Prijava radilišta?
25. Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad?
26. Skraćeno radno vrijeme?

27. Procjena opasnosti
što je procjena opasnosti?
Tko ima obvezu izrade procjene opasnosti?
Sadržaj procjene opasnosti?
Tko može izrađivati procjenu?
Kada se mora obaviti revzija procjene opasnosti?
što sadrže podaci o postojećem stanju?
Definicija radnog mjesta?
što naročito sadržava analiza i procjena prikupljenih podataka?
Sudjelovanje radnika u postupku izrade procjene opasnosti?
Procjena opasnosti i izbor osobnih zaštitnih sredstava?
što sadrži plan mjera za smanjivanje opasnosti?
Metode za izradu obične procjene?
Izrada procjene kod poslodavca koji zapošljava do 20 radnika?
što je rizik a što preostali rizik?
Tko može obaviti reviziju procjene opasnosti?
Metode za izradu procjene za opasne tvari?
što su to opasne tvari?
Obveze vezano za rad žena i mladeži?
Koja tri bitna elementa mora sadržavati plan mjera?
što obvezno sadrže prilozi uz procjenu opasnosti?
Koja je uloga specijaliste medicine rada pri izradi procjene opasnosti?
Koji je postupak izdavanja ovlaštenja za izradu procjene opasnosti?
Koja je obveza inspektora rada kada utvrdi da procjena ne odgovara stvarnom stanju?
Koja je obveza poslodavca kada izradu procjene povjeri ovlaštenom trgovačkom društvu?
Na kojim se načelima temelji procjena opasnosti?
Kako dokumentacija u procjeni treba biti prikazana?
Pravilnik o izradi procjene opasnosti?
Pravilnici korišteni u procjeni?
Ovlaštene ustanove za izradu procjene – zahtjevi? Ovlaštenje?

28. Zakon o zaštiti na radu
Obveze, odgovornosti i prava poslodavca pri izvođenju procesa rada?
Obveze, odgovornosti i prava radnika u svezi sa zaštitom na radu?
Zabrana uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti?
Obveze poslodavaca u svezi ozljeđivanja radnika?
Obveze poslodavaca prilikom zapošljavanja radnika?
Normativno uređenje zaštite na radu?
Zaštita nepušača?
Zadaće specijaliste medicine rada?
Projektiranje, proizvodnja i uvoz strojeva i uređaja?
Ustanove i trgovačka društva za zaštitu na radu?
Provedba zaštite na radu?
Radni postupci?
Raspored radnika na poslove s posebnim uvjetima rada?
Obveze izvođača radova prije početka radova na privremenom radilištu?
Normativno uređenje zaštite na radu?
Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje?
Korištenje građevina namjenjenih za rad?
Uporaba osobnih zaštitnih sredstava?
Povjerenik radnika za zaštitu na radu?
Zaštita mladeži, žena i invalida?
Poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik?
Izgradnja građevina namjenjenih za rad?
Isprave i evidencije s područja zaštite na radu?
Opća načela zaštite na radu kod poslodavca?
Opasne radne tvari?
Osposobljavanje za rad na siguran način?
Procjena opasnosti?
Upute za rad?
Svrha provođenja zaštite na radu?
Nadzor nad provedbom propisa s područja zaštite na radu?
Vrste kazni predviđene glede kršenja odredaba Zakona o zaštiti na radu?
Sredstva rada prema odredbama Zakona o zaštiti na radu?
Pravila zaštite na radu?
Obveze projektanata koji izrađuju tehničku dokument. za građevine namjenjene za rad?
Dužnosti poslodavca prema tijelima nadzora?
Osposobljavanje radnika za rad na siguran način?
Opasne radne tvari?
Odbor za zaštitu na radu?
Strojevi i uređaji s povećanim opasnostima?
Poslovi koje mogu obavljati trgovačka društva za zaštitu na radu?
Opća i posebna pravila zaštite na radu? Priznata pravila zaštite na radu?
Obveze poslodavca kod ozljede na radu?
Zaštita posebnih kategorija radnika
Poslovi s posebnim uvjetima rada?
Opća načela zaštite?
Uporaba OZS?

29. Radno pravo/Mirovinsko osiguranje/Obvezno pravo
Prekovremeni rad?
Noćni rad?
Godišnji odmor?
Obveze poslodavca prema radničkom vijeću?
Obveze poslodavca kod zapošljavanja?
Suodlučivanje s radničkim vijećem?
šteta poslodavca? Naknada štete?
Načelo objektivne odgovornosti?
Prava radnika na osnovi invalidnost?
Zaštita radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad?
Vrste prekršaja poslodavca

30. POSEBNI DIO

a) Radni okoliš/Siguran rad s kemikalijama
Načela postupanja s opasnim radnim tvarima?
Označavanje opasnih tvari?
Klasifikacija opasni tvari?
Prijevoz opasnih tvari (ADR, LISTICE, OZS, ZAšTITA OD POŽARA, OPREMA ZA SIGNALIZACIJU, OSPOSOBLJENOST VOZAČA,…)?
Ozs za zaštitu organa za disanje?
Načela zaštite na radu pri radu sa opasnim tvarima?
KGVI,GVI?
Zaštita ruku?
Teh. lista, rad s kemikalijama?
OZš kod rada s kemikalijama?
Pravila ZNR kod rada s kemikalijama?
Skladištenje opasnih tvari?
Nadražujuće tvari?
Označavanje opasnih tvari?
Redoslijed primjenjivanja pravila zaštite na radu s opasnim tvarima?
Sigurnosno tehn. Liste?
Osobna zaštitna sredstva za ORT?

b) Opasnosti od električne struje/Radne prostorije/Osobna zaštitna sredstva
Vrste uzmeljenja?
Stubišta u radnim prostorijama (broj stepenica, širina, širina gazišta, ograda i sl.)?
Osobna zaštitna sredstva za zaštitu od pada radnika?
Statički elektricitet?
Industrijska zaštitna kaciga – na što se sve, prema normi, ispituje?
OZS za zaštitu od struje?
Pet pravila sigurnosti?
Zaštita od indirektnog dodira?
Razvodni ormari?
Uređenje radnog mjesta?
Pravila znr kod stroja (npr preša)?
Rad sa strojem (npr preša)?
Zaštita od direktnog i indirektnog napona?
Granica opasnih napona?
Vrste uzemljenja?
Ispitivanje gromobrana?
Dimenzije radnog mjesta (1radnik)?
Ozs za glavu?
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s el.energijom ? NN? Sadržaj?
Tehnički propis za niskonaponske el. Instalacije koje NN?
Izjednačenje potencijala?
Koliko se često ispituju el. instalacije (svake 4 godina, a na privremenim gradilištima 2 puta godišnje-op.a.)?

c) Radna oprema
Zahtjevi za radnu skelu?
Ispitivanje dizalica?
Uvjeti za obavljanje poslova dizaličara?
Koordinator 1?
Obveze rukovatelja radnom opremom?
Tko i kad vrši pregled radne opreme?
Ispitivanje strojeva?
Rukovanje strojeva s unutarnjim sagorijevanjem?
Uporaba radne opreme?
Pomoćni ručni alat?
Zahtjevi za radnu opremu sa i bez vlastitog pogona?
OZS za oči i lice?
Opće obveze poslodavca u svezi s radnom opremom?
Radna oprema kod koje se izdvaja prašina?
Rukovatelj radnom opremom?
Pravilnik o ručnom prenošenju tereta?
Radna oprema s užetom?
Ljestve?
Skele?
Kružna pila?

Preumite odgovore na gornja pitanja:

STRUČNI ISPIT – KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU I i II

ZAšTITA NA RADU
1. Sredstva rada
2. Oprema za povremeni rad na visini
3. Rukovatelj, definicija opasnih tvari
4. što su posebni uvjeti rada ?
5. što je zaštita oprema ?

INSPEKTORAT

1. Dužnosti koordinatora I
2. Načela ZNR
3. Elaborat ZNR
4. Upravni akti koje donosi inspektor rada
5. Ovlasti inspektora rada
6. Prijava gradilišta inspekciji rada tko prijavljuje i što sadrži prijava ?
7. Plan uređenja gradilišta ? tko radi i što sadrži ?
8. Koji dokument dokazuje da je radnik obučen za rad na siguran način ?
9. Tko potpisuje taj dokument ?

ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

1. Kontrola projekata
2. Bitni zahtjevi za građevinu
3. Izvođenje radova bez licence
4. Pokusni rad
5. Ishođenje građ. dozvole – tko i što se predaje
6. Ishođenje uporabne dozvole – tko i što predaje
7. Sve definicije pojmova iz uvoda Zakona (npr. što je gradnja, rekonstrukcija, održavanje itd.)
8. što je gradi prema pravomoćnom Rješenju za građenje i prema kojem zakonu.

(izvor pitanja – Internet)