Ovlaštenici poslodavca

Ovlaštenik nadzire rad zaposlenika – jesu li osobe koje rade osposobljene za rad na siguran način, smiju li raditi na poslovima s posebnim uvjetima rada, je li radna oprema ispravna (i isključuje iz uporabe opremu koja je neispravna), provjerava rade li osobe sukladno pravilima zaštite na radu i uputama poslodavca, koriste li ispravno osobna zaštitna sredstva, opasne radne tvari i obavlja ostale radnje kojima osigurava sigurnost zaposlenika.

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu

Ovlaštenik surađuje sa stručnjakom zaštite na radu kod evidentiranja i prijava ozljeda, osposobljavanju za rad na siguran način (ZOS obrazac), u radu odbora zaštite na radu, u provođenju mjera sprečavanja zloporabe sredstava ovisnosti i nadzire i provodi zdravstvenu zaštitu radnika.

Ovlaštenik i stručnjak zaštite na radu ne smiju biti ista osoba.

Ovlaštenik poslodavca može biti samo ona osoba koja je u radnom odnosu kod tog poslodavca i ona može biti ovlaštenik samo jednog poslodavca.

Osposobljavanje ovlaštenika

Osposobljavanje ovlaštenika provodi stručnjak zaštite na radu zaposlen kod poslodavca ili sam poslodavac. Osposobljavanje je teoretsko i traje 7 školskih sati, a evidencija o osposobljavanju vodi se na ZOOP obrascu. Nakon provedenog osposobljavanja poslodavac treba poslati Zavodu za unaprijeđivanje zaštite na radu o provedenom osposobljavanju.

Osposobljavanje ovlaštenika provodi se svakih pet godina. Kako osposobljavanja ovlaštenika načinjena prema starom Zakonu važe i po novom trebat će ih ponoviti kad datum izdavanja je stariji od 5 godina.

Na kraju, valja napomenuti da su ovlaštenici i stručnjaci zaštite na radu dužni se usavršavati iz područja zaštite na radu, sukladno procjeni rizika. Uvjete i način usavršavanja treba propisati Ministar. Sukladno mišljenju Ministarstva, stručna usavršavanja provode Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) i Zavod za unapređivanje zaštite na radu (ZUZNR) kroz razne radionice i predavanja, no još nedostaje uvjet koliko često ih je potrebno pohađati.