Obveze poslodavca i samostalno vođenje zaštite na radu

Poslodavci, bez obzira vode li sami ili su to ugovorili s vanjskom tvrtkom, moraju ispuniti određene obveze propisane zakonom:

 • Izrada procjene rizika i osiguranje njene ažurnosti – Zakon o zaštiti na radu nalaže da procjena rizika mora odgovarati stvarnom stanju kod poslodavca što znači da se svaka promjena (promjena broja zaposlenika, ukidanje ili otvaranje novog radnog mjesta, broj ozljeda i slično) mora evidentirati što zahtjeva ažuriranje procjene rizika.

 • Svi zaposlenici moraju proći osposobljavanje za rad na siguran način koje se mora provesti unutar 60 dana od dana zapošljavanja. Osposobljavanje za rad na siguran način mora se ponovno provesti ako se radnik upućuje na novo radno mjesto, ako se na postojeće radno mjesto uvodi nova radna oprema ili nova tehnologija, ako dođe do promjena u radnom postupku, kod ozljede/profesionalne bolesti radnika i ako se u procjeni rizika identificiraju novi rizici koji prije nisu bili obuhvaćeni osposobljavanjem.

 • Osposobiti poslodavca i ovlaštenika poslodavca iz područja zaštite na radu. Ovlaštenici poslodavca moraju proći osposobljavanje najmanje jednom svakih 5 godina.

 • Osposobiti povjerenika radnika

 • Osposobiti dovoljan broj radnika za pružanje prve pomoći

 • Ispitati strojeve i uređaje s povećanim opasnostima (strojevi kod kojih postoji opasnost od mehaničkih ozljeda, udara električne struje, eksplozije i slično)

 • Ispitati električne instalacije u svim radnim objektima

 • Ispitati sustave zaštite od munje – gromobrane

 • Ispitati radni okoliš na svim radnim mjestima – jačinu rasvjete, buku, mikroklimatske čimbenike i kemijske štetnosti

 • Osigurati zaposlenicima koji rade poslove s posebnim uvjetima rada redovite zdravstvene preglede (zdravstveni pregledi su besplatni za poslodavca ako se pravovremeno obavljaju) i preglede vida za zaposlenike koji rade na radnim mjestima s računalom

 • Izraditi plan evakuacije i spašavanja te s njim upoznati sve zaposlenike

 • Najmanje jednom u dvije godine provoditi vježbe evakuacije

Samostalno vođenje zaštite na radu za poslodavca znači vođenje propisanih evidencija te praćenje rokova valjanosti ispitivanja, osposobljavanja i dokumentacije. Dakle, ako poslodavac sam vodi zaštitu na radu on mora voditi sljedeće:

 • evidencije o radnicima osposobljenim za rad na siguran način

 • evidencije o radnicima raspoređenim na poslove s posebnim uvjetima rada

 • evidencije o radnicima koji su pretrpili ozljedu na radu ili razvili profesionalnu bolest

 • evidencije o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima

 • evidencije o poremećajima koji su mogli izazvati štetne posljedice

 • evidencije o korištenim opasnim radnim tvarima

 • evidencije o rokovima u kojima mora provesti ponovna ispitivanja radne opreme, radnog okoliša i osobnih zaštitnih sredstava te o rokovima valjanosti dokumentacije i osposobljavanja

Da bi poslodavac (ili njegov ovlaštenik) mogli samostalno obavljati poslove zaštite na radu moraju ispuniti sljedeće uvjete:

 • zapošljavaju najviše 49 radnika

 • ispunjavaju uvjete za stručnjak I. stupnja zaštite na radu

 • potrebna znanja zaštite na radu stekli su tokom školovanja ili su položili državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je obuhvaćena zaštita na radu ili su položili majstorski ispit u djelatnosti koju obavljaju, a kojim je isto tako obuhvaćena materija zaštite na radu

Ako poslodavac zapošljava 50 i više zaposlenika mora zaposliti propisani minimalan broj stručnjaka zaštite na radu. Poslodavci s 49 i manje zaposlenih ne moraju samostalno obavljati poslove zaštite na radu, već njihovo obavljanje mogu ugovoriti s vanjskom tvrtkom.