Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti. Zatra�


Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljstvo

Temelj kod otvaranja ugostiteljskog objekta je zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Potrebni uvjeti su propisani zakonom za pojedine objekte, a općenito što je potrebno za svaki ugostiteljski objekt navedeno je ovdje.

Dotakli smo se minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljstvo. Prilikom otvaranja ugostiteljskog objekta potrebno je zadovoljiti propise iz područja minimalnih tehničkih uvjeta, a dio njih tiče se i ispitivanja i mjerenja iz zaštite na radu. Bez zadovoljenja ovih uvjeta nije moguće krenuti s poslovanjem, a naravno, nakon ovoga potrebno je i ispuniti obveze propisane zaštitom na radu, zaštitom od požara, sanitarnom kontrolom te, po potrebi i zaštitom okoliša.

Prilikom podnošenja zahtjeva za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte potrebno je priložiti isprave o ispravnosti:

 • dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije
 • izvješće o ispitivanju buke (potrebno za dobivanje rješenja o provedenim mjerama za zaštitu od buke koje izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi)
 • izvješće o ispitivanju parametara radnog okoliša
 • izvješće o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
 • izvješće o ispitivanju gromobranske instalacije
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela

Navedena ispitivanja obavljaju se u sljedećim redoslijedima:

 • zaštita od požara (hidrantska mreža, vatrodojava, panik rasvjeta, ventilacija, periodični pregled vatrogasnih aparata i slično) – jednom godišnje.
 • zaštita na radu (ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja radnog okoliša) svake dvije godine.
 • ispitivanja električnih instalacija minimalno jednom u 4 godine.

Uz  zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju treba priložiti:

 • rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za pravne osobe),
 • rješenje o upisu u Obrtni registar,(za fizičke osobe),
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara -za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini gradova te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • dokaz o stručnoj spremi odnosno stručnoj osposobljenosti za voditelja poslovanja ugostiteljskog objekta (svjedodžba o završnom ispitu srednje škole ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za samostalnog ugostitelja s dokazom o jednoj godini radnog iskustva na poslovima ugostiteljstva, a dokazuje se preslikom radne knjižice odnosno potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili ovjerenom potvrdom ugostitelja kod kojega je godinu dana radio na odgovarajućim poslovima),
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 • rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke izdano od Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje,
 • izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 • nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 • dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije, ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 • dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Navedene isprave izdaju ustanove ovlaštene od nadležnih Ministarstava (dokaz o ispravnosti električnih instalacija i nepropusnosti vodovodnih i kanalizacijskih instalacija izdaju i izvodači radova).

Za rješenja kojima se utvrđuju minimalni uvjeti ugostiteljskog objekta naplaćuje se i pristojba iz područja ugostiteljstva i turizma.

Zakonski rok za izdavanje Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta je 15 dana za uredno podnesene zahtjeve. Nakon dobivanja Rješenja objekt može početi s radom.

Autor: Administrator, 04. 12. 2021

Kategorije: ugostitelji

Ključne riječi: minimalni tehnički uvjeti, ugostitelji, zaštita na radu

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više