Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude

Novosti iz zaštite na radu. Pregled obveza poslodavca i prava radnika. Cijena zaštite na radu, ponude, popusti.


Zaštita na radu - propisi, cijene, obveze, ponude / Stručni ispiti / Ispitna pitanja stabilni sustavi

Ispitna pitanja stabilni sustavi

Pregled sadržaja stručnog ispita i ispitnih pitanja za polaganje stručnog ispita za provjeru ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

Stručni ispit reguliran je Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara koji se može preuzeti ovdje.

Sadržaj stručnog ispita

Program stručnog ispita za obavljanje poslova provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te sprečavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: sustav) obuhvaća sljedeće predmete:

1. Osnove zakonske regulative, uređaji i instalacije za sprječavanje širenja požara

Obuhvaća poznavanje i primjenu propisa koji se odnose na:

 • postupke građenja sustava,
 • vrste sustava i ispitivanja ispravnosti sustava,
 • stavljanje na tržište i/ili raspolaganje elemenata sustava,
 • održavanje i ispitivanje elemenata sustava,
 • ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava,
 • način provjere i oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti sustava,
 • ocjenu ispravnosti i isprave o ispravnosti sustava,
 • kaznenu odgovornost,
 • poznavanje i primjenu propisa i usvojene tehničke prakse, kao i principe rada, metode i postupke ispitivanja funkcionalnosti uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara.

2. Stabilni sustavi za gašenje vodom, vodenom maglom i vodenom parom

Obuhvuća poznavanje sljedećih sadržaja:

 • poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za sustave;
 • principe rada elemenata i cjeline sustava;
 • opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
 • metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

3. Stabilni sustavi za gašenje plinskim sredstvima

Obuhvaća poznavanje sljedećih sadržaja:

 • poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave:
 • principe rada elemenata i cjeline sustava;
 • opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;
 • metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

4. Stabilni sustavi za gašenje pjenom i prahom

Obuhvaća poznavanje sljedećih sadržaja:

 • poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave;
 • principe rada elemenata i cjeline sustava;
 • opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihovog rada;
 • metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

5. Stabilni sustavi za dojavu požara i prisutnosti zapaljivih plinova i para

Obuhvaća poznavanje sljedećih sadržaja

 • poznavanje propisa i usvojene tehničke prakse za te sustave;
 • principe rada elemenata i cjeline sustava;
 • opremu i mjerne uređaje za ispitivanje kao i princip njihova rada;
 • metode i postupke za ispitivanje funkcionalnosti tih sustava.

Ispitna pitanja

1. OSNOVE ZAKONSKE REGULATIVE

Za VSS (strojarske, elektro, kemijske struke ili zaštita od požara)
Koje uvjete moraju ispunjavati pravne osobe ovlaštene za ispitivanje stabilnih sustava trečim osobama?
Što je sustav za dojavu i gašenje požara (definicija)?
Navedite sustave za koje se provodi provjera ispravnosti i u kojem propisanom roku se dokazuje njihova ispravnost?
Navedite koje podatke sadrži zapisnik o obavljenoj provjeri ispravnosti sustava, tko i koliko dugo od njihovog izdavanja je dužan pohraniti i čuvati zapisnik o ispitivanju i uvjerenja o ispravnosti sustava?

Postupak kod uvezenih proizvoda za zaštitu od požara?
Certifikacija proizvoda – sve o tome (tko, zašto i dr)?


Za tehničku struku SSS
Koji su zahtjevi za opremu koja se koristi za ispitivanje?
Opisati propisani postupak koji se provodi po zaključivanju zapisnika koji sadrži nezadovoljavajuću ocjenu ispravnosti sustava?
Tko ocjenjuje utječu li razlike između odobrene projektne dokumentacije i izvedenog stanja sustava na funkcionalnost sustava, te ukoliko iste neutjeću na funkcionalnost sustava, kako se može izdati uvjerenje o ispravnosti?
Postupak kod uvezenih proizvoda za zaštitu od požara?
Certifikacija proizvoda – sve o tome (tko, zašto i dr) ?


2 VODA

(VSS Strojarstvo i elektrotehnika)
Napišite osnovne dijelove jednog jednostavnijeg drencher sustava i opišite njegov princip rada?
Koji su potrebni mjerni uređaji za ispitivanje hidrantske mreže i čemu služe?

Napišite osnovne dijelove jednog sprinkler sustava i opišite njegov princip rada!
Koji propis koristimo za ispitivanje hidrantske mreže i koje veličine pri ispitivanju kontroliramo?
Opišite postupak ispitivanja drencher sustava da bi se odredio faktor polijevanja krova spremnika zapaljivih tekućina?
Opišite postupak ispitivanja lokalnog i daljinskog alarma na sprinkler sustavu bez aktiviranja sustava

Čemu služi drencher ventil?
Dijelovi sprinkler sustava i način djelovanja?
Koji pravilnik propisuje uvjete za hidrantsku mrežu, minimalni tlak, te što utječe na količinu vode?
Nabroji od čega se sastoji postupak provjere ispravnosti stabilnog sustava!
Kojim propisom je definirana hidrantska mreža, koliki minimalni dinamički tlak mora osigurati a o čemu ovisi potrebna količina vode koju mora osigurati pri tom dinamičkom tlaku.
Navedi norme i normativne dokumente koji definiraju stabilne sustave za gašenje vodenom maglom te njihove osnovne značajke (načini postizanja visokog tlaka, vrste mlaznica, izvedba sustava s obzirom na pogonsko stanje?
Navedi osnovne značajke vanjske hidrantske mreže (vrste, razmještaj i oprema hidranata te protok i tlak)?
Objasnite kako se ispituje tlak i protok vode na hidraulički najnepovoljnijoj mlaznici sprinkler sustava?

Napišite osnovne dijelove jednostavnijeg drencher sustava (koji se ne aktivira vatrodojavom) i opišite njegov princip rada te način aktiviranja?
Navedi norme i normativne dokumente koji definiraju stabilne sustave za gašenje vodenom maglom te njihove osnovne značajke (načini postizanja visokog tlaka, vrste mlaznica, izvedba sustava s obzirom na pogonsko stanje?


(VSS Kemija ili ZOP)
Napišite osnovne dijelove jednog jednostavnijeg drencher sustava i opišite njegov princip rada!
Koju ulogu ima sprinkler ventil u sprinkler sustavu?
Koji su preduvjeti uporabe vodene pare kao sredstva za gašenje?

Napišite osnovne dijelove jednog jednostavnijeg drencher sustava i opišite njegov princip rada!
Nabroji od čega se sastoji postupak provjere ispravnosti stabilnog!
Kojim propisom je definirana hidrantska mreža, koliki minimalni dinamički tlak mora osigurati a o čemu ovisi potrebna količina vode koju mora osigurati pri tom dinamičkom tlaku.
Napišite osnovne dijelove jednostavnijeg drencher sustava (koji se ne aktivira vatrodojavom) i opišite njegov princip rada te način aktiviranja?
Navedi norme i normativne dokumente koji definiraju stabilne sustave za gašenje vodenom maglom te njihove osnovne značajke (načini postizanja visokog tlaka, vrste mlaznica, izvedba sustava s obzirom na pogonsko stanje?
Navedi osnovne značajke vanjske hidrantske mreže (vrste, razmještaj i oprema hidranata te protok i tlak)?


(SSS tehničke struke)
Navedi opremu za ispitivanje stabilnog sustava sprinkler!
Koje uvjete mora zadovoljiti oprema za ispitivanje tlaka?
Opiši način određivanja protoka na zidnom hidrantu upotrebom mlaznice i usanca za ispitivanje! Hidrantske mreže i kako iz izmjerenog tlaka dobiti protok?

Navedi opremu za ispitivanje stabilnog sustava drencher!
Što koristimo za određivanje protoka pri ispitivanju hidrantske mreže i kako iz izmjerenog tlaka dobiti protok?

Opiši način određivanja protoka na nadzemnom hidrantu uporabom mlanice i usnaca iz opreme za ispitivanje hidrantske mreže i kako iz izmjerenog tlaka dobiti protok?
Opiši način mjerenja statičkog tlaka u unutarnjoj hidrantskoj mreži?
Objasni osnovnu razliku između sprinkler i drencher sustava?


3. PJENA

(VSS strojarstvo i elektrotehnika)
Koje su osnovne vrste mješača vode?
Koje se vrste mlaznica koriste obzirom ne ekspanziju pjene u stabilnim sustavima za gašenje pjenom?
Koja je razlika između stabilnog i polustabilnog sustava za gašenje pjenom?
Opiši što se događa prilikom aktiviranja sustava za gašenje prahom!

Vrste sustava za gašenje požara pjenom obzirom na ekspanziju pjene?

Razlika između polustabilnog i stabilnog sustava?
Opisati djelovanje stabilnog sustava za gašenje prahom?

Koje su osnovne vrste mješača i pjenila?
Nabroji osnovne dijelove stabilnog sustava za gašenje pjenom i koja im je funkcija?
Opiši što se događa prilikom aktiviranja sustava za gašenje prahom (opis toka praha is spremnika do izlaza iz mlaznice)?

Nabroji osnovne djelove stabilnog sustava za gašenje pjenom i koja im je funkcija?
Koje su osnovne vrste mješaća vode i pjenila?
Koje su nužne predradnje prije aktiviranja sustava za gašenje prahom?

(VSS Kemija ili ZOP)
Na koji se način aktivira stabilni sustav za gašenje pjenom i što se prilikom toga događa?
Koja je razlika između stabilnog i polustabilnog sustava za gašenjem pjenom?
Opišite što je gustoća nanosa pjene?
Koji se potisni plin upotrebljava u sustavima?

Šo je ekspanzija pjene, a što polovinsko vrijeme ocjeđivanja, opišite postupak i koja vam je potrebna oprema za njegovo određivanje?
Koji se potisni plin upotrebljava u stabilnom sustavu za gašenje prahom i koja mu je svrha?

Kratki opis postupaka (i potrebnih instrumenata) kojim se provjerava ispravnost koncentracije pjenila u otopini pjene, nakon njenog izbacivanja iz mlaznica sustava za gašenje pjenom?
Opiši što se događa prilikom aktiviranja sustava za gašenje prahom (opis toka praha od spremnika do izlaza iz mlaznica)?

(SSS tehničke struke)
Potrebna oprema za ispitivanje kvalitete pjene?
Osnovni dijelovi stabilnog sustava za gašenje pjenom?
Vrste pjene prema ekspanziji?

Koje su osnovne vrste mješača i pjenila?
Nabroji osnovne dijelove stabilnog sustava za gašenje pjenom i koja im je funkcija?
Opiši što se događa prilikom aktiviranja sustava za gašenje prahom (opis toka praha is spremnika do izlaza iz mlaznice)?
Koji se potisni plin koristi u stabilnom sustavu za gašenje prahom i koja mu je svrha?
Koje vrste stabilnih sustava za gašenje pjenom postoje, obzirom na ekspanziju pjene?
Navedite podjelu pjene prema ekspanziji?


4. VATRODOJAVA

(VSS elektrotehnika)
Koja je oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti uređaja za dojavu požara?
Koji je princip rada ionizacijskog dimnog javljača?
Koja se područja građevine štite sa sustavom za dojavu požara?

Koja je oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti?
Koje su dopunske funkcija VDC?
Koji je princip rada optičkog dimnog javljača?

Kako se provodi postupak prvog ispitivanja sustava za dojavu požara?
Koja je oprema potrebna za obavljanje provjere ispravnosti sustava za dojavu požara?
Koji je princip rada termomaksimalnog javljača s NTC elementom (termistorom)?

Termički javljač s raspršenom svjetlosti?
Dijelovi vatrodojavnog sustava (obavezni i neobavezni)?
Gdje se ugrađuju termički javljači požara?

(VSS kemija ili ZOP, SSS tehničke struke)
Koja je namjena sustava za dojavu požara i koji su mu osnovni dijelovi?
Koji su izvori napajanja sustava za dojavu požara?
Što je sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para?

Koja je svrha javljača požara ikoja je glavna podjela?
U kojim se ugroženim prostorima koriste dimni javljači, prednosti i nedostaci?
Koji su uređaji za zvučno i svjetlosno uzbunjivanje kod sustava za dojavu požara?

Koje su osnovne funkcije vatrodojavne centrale?
Što je prvo ispitivanje sustava za otkrivanje i dojavu požara i tko je smije provoditi?
U kojim se ugroženim prostorima koriste toplinski javljači, prednosti i mane?5. PLIN

(sve struke)
Opišite način rada visokotlačnog stabilnog sustava za gašenje požara CO2?
Objasnite razliku između potpune i djelomične zaštite kod stabilnog sustava za gašenje požara CO2?
Nabrojite karakteristike mlaznice stabilnog sustava za gašenje požara CO2?
Opišite način rada razvodnog ventila stabilnog sustava za gašenje požara CO2?

Funkcija razvodnog ventila?
Podjela stabilnih sustava sa CO2 s obzirom na skladištenje.
Aktiviranje ventila na sustavima sa CO2.
Nabrojite osnovne dijelove stabilnog sustava za gašenje sa CO2?
Opišite načine gašenja požara sa stabilnim sustavom za gašenje sa CO2?
Što znate o mlaznicama za stabilni sustava za gašenje sa CO2?

Dijelovi sustava za gašenje požara halonom?
Postupak ispitivanja sustava s CO2?
Vrste CO2 sustava obzirom na tlakove?

 

Izvor - Internet. Napomena: ovo su pitanja skupljena sa internetskih izvora koja su se pojavljivala na dosadašnjim ispitima. Ovo su ogledna pitanja i služe samo za provjeru znanja prije ispita.

Kategorije: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, pitanja

Ključne riječi: stručni ispit, stabilni sustavi, zaštita od požara, ispit, pitanja

Zatražite ponudu za usluge zaštite na radu

Izrada web stranica E-start

Evidpro - vođenje zaštite na radu, zakonskih obveza i troškova

Zadnje vijesti:

Izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Dana 1. veljače na snagu stupile su izmjene Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu. Koje novosti donosi izmjena pravilnika saznajte u ovom članku....
Pročitajte više

Na snagu stupio Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu od vibracija. Pravilnikom se implementira Direktova 2002/44/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izloženosti i...
Pročitajte više

Novi Pravilnik za zaštitu radnika od izloženosti buci na radu
Novi pravilnik na snagu je stupio u 8.12. 2023., a definira minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od buke na radu. Pravilnikom se implementira Direktova 2003/10/EZ EU-a te se definiraju granične vrijednosti izl...
Pročitajte više

Kratki pregled poslova stručnjaka zaštite na radu
Za sve koji žele postati stručnjak zaštite na radu i voditi zaštitu na radu kod poslodavca, pripremili smo kratki vodič što sve obuhvaća posao stručnjaka....
Pročitajte više

Objavljen novi Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu
Ovaj pravilnik zamjenjuje stari Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita. Donosimo izmjene što se promijenilo i nove ZOS i ZOOP obrasce....
Pročitajte više

Kako samostalno voditi zaštitu na radu?
Sukladno Zakonu o zaštiti na radu poslodavac do 49 zaposlenih može samostalno ili putem svog ovlaštenika voditi poslove zaštite na radu ako ispunjava određene uvjete, odnosno vođenje može povjeriti vanjsko...
Pročitajte više